Algemene voorwaarden


 1. Alle werken en leveringen worden enkel onder deze voorwaarden aanvaard met afwijzing van andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden
 2. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.
 3. Onze offertes blijven geldig gedurende 30 dagen.
 4. Wij behouden ons het recht voor tijdens de uitvoering van de overeenkomst voorschotfacturen te sturen of betalingsvoorwaarden te eisen. Bij niet-betaling van een voorschotfactuur op de vervaldag hebben wij het recht om zonder verdere verwittiging de uitvoering van werken of leveringen te staken totdat volledige betaling wordt bekomen. Dit geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.
 5. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs is overeengekomen.
 6. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van de prijs voor niet gespecificeerde en herbruikbare goederen en 100 % voor specifieke en niet herbruikbare goederen. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.
 7. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper AANGETEKEND en SCHRIFTELIJK melden. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
 8. Speelt de eerder aangehaald wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.
 9. De levering- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertragingen in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 10. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 11. De klant dient er zorg voor te dragen dat voor de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij dient tevens te zorgen voor afgifte op voorhand van de sleutel als de werf gesloten is. De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit. Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen zijn integraal ten laste van de klant.
 12. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd worden niet meer aanvaard.
 13. Klachten betreffende de uitvoering der werken dienen binnen de 8 dagen na uitvoering per aangetekend schrijven aan ons gemeld worden.
 14. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten. De opdrachtgever-klant verzaakt aan zijn recht van natrekking.
 15. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt.
 16. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.
 17. Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
 18. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10 % gerekend vanaf de factuurdatum tot dag van de effectieve betaling alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 25€ en een maximum van 1850 €) als schadebeding. Dit zelfs bij toekennen van termijnen van respijt. Aanvaarding van gedeeltelijke betalingen of minnelijke voorstellen van onzentwege worden steeds gedaan zonder verzaking aan deze clausule.
 19. Bij gebreke aan aangetekend protest binnen de 15 dagen na verzending van de factuur wordt deze geacht integral aanvaard te zijn. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand factuurboek.
 20. “BIJ GESCHILLEN IS ENKEL DE RECHTBANK VAN TURNHOUT BEVOEGD”